Topics of coins

50th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights (in polish)

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest nazwą dokumentu uchwalonego 10 grudnia 1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 48 głosami za, przy 8 wstrzymujących się: Arabii Saudyjskiej, Czechosłowacji, Jugosławii, Polski, Republiki Południowej Afryki, Rumunii, Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ proklamowała między innymi, iż „uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata oraz konieczne jest zawarowanie praw człowieka przepisami prawa, aby nie musiał -doprowadzony do ostateczności -uciekać się do buntu przeciwko tyranii i uciskowi".

Formalnie Deklaracja Praw Człowieka nie miała charakteru prawnie wiążącego dla państw członkowskich ONZ, ale wywarła znaczny wpływ na ustawodawstwo wielu państw i rozwój międzynarodowej ochrony praw człowieka. Jej poszczególne postanowienia były następnie włączane do innych dokumentów z dziedziny prawa międzynarodowego i w ten sposób uzyskiwały moc wiążącą.

Deklaracja Praw Człowieka składa się ze wstępu i 30 artykułów, które określają prawa jednostki w dziedzinie cywilnej, politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej, m.in. prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, do swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania, do pracy, nauki, wolności wyznania, wolności słowa i stowarzyszania się.

Charakter prawnie wiążący nadały zasadom Deklaracji dopiero Pakty Praw Człowieka, składające się z Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, obejmującego 53 artykuły, oraz Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, zawierającego 31 artykułów, oba uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne 16 grudnia 1966 r.; weszły w życie w 1976 r. Ratyfikacja obu Paktów przez Polskę 29 grudnia 1977 r. oznaczała ostateczne uznanie postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.