Topics of coins

The Year 2000 - the turn of millenniums (in polish)

Rok 2000 postrzegany jest jako przełomowe wydarzenie właściwie pod każdą szerokością geograficzną. W gruncie rzeczy jest tylko kolejną datą w kalendarzu. Chociaż żyjemy w dobie komputerów i Internetu, łączności satelitarnej i robotyzacji, to nadal mamy skłonność do magicznego traktowania okrągłych liczb w zapisie dat. Co więcej, zapominamy, że nadchodzący początek nowego milenium wyliczony jest od daty narodzenia Chrystusa, czyli w erze chrześcijańskiej, a przecież dla wielu kultur i religii ważniejsze są inne wydarzenia i od nich liczone są kolejne lata kalendarzowe. Na przykład w erze żydowskiej jej początek wyznaczony jest umowną datą stworzenia świata w 3761 roku p.n.e., a w erze muzułmańskiej lata Uczone są od hidżry - ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny 16 lipca 622 roku n.e.

Era chrześcijańska wyznaczona została dopiero w VI wieku przez Dionizego Małego, który obliczył -zresztą błędnie - datę narodzin Chrystusa i zaproponował ją jako początek nowej ery. Do powszechnego użycia w świecie chrześcijańskim pojęcie ery chrześcijańskiej i zgodnego z nią zapisu kalendarzowego weszło dopiero w X wieku. Dokładne wyznaczenie daty ostatniego dnia roku 1999 i pierwszego dnia roku 2000 zawdzięczamy reformie kalendarza juliańskiego, przeprowadzonej przez papieża Grzegorza XIII w 1582 roku. W liturgii prawosławnej do dziś używa się kalendarza juliańskiego, według którego początek 2000 roku nastąpił 14 stycznia.

Dopiero w XIX wieku stosowanie kalendarza chrześcijańskiego rozpowszechniło się na całym świecie. Przyczynił się do tego rozwój kontaktów międzynarodowych, głównie handlowych, które wymagały przyjęcia jednego systemu zapisu daty. Tak więc dzisiaj cały świat świętuje początek nowego tysiąclecia, chociaż często wbrew własnej tradycji.

„Koniec pierwszego tysiąclecia był dla świata chrześcijańskiego brudnym momentem w dziejach. Zgodnie z przyjętą wówczas interpretacją proroctwa św. Jana, zawartego w Apokalipsie, obawiano się rychłego nadejścia dnia Sądu Ostatecznego. Szybko porządkowano sprawy doczesne, z lękiem czekając na koniec świata. Kolejne okrągłe daty, zamykające poszczególne stulecia, wprawdzie nie budziły już tak wielkiego przerażenia, ale zawsze były uważane za wyjątkowe i traktowane w sposób szczególny. Przekonanie, że koniec tysiąclecia to wydarzenie niezwykłe, towarzyszy także i naszym poczynaniom.

Rozpatrywanie daty 2000 w kontekście pojęć koniec i początek budzi w ludziach wiele nadziei. Ostatnie stulecie było naznaczone piętnem dwóch wojen światowych i dramatami ludzi, którzy cierpieli i ginęli w systemach totalitarnych. Chcemy wierzyć, że wraz z końcem wieku odetniemy się od wszystkiego, co niechlubne, tragiczne i złe. Początek nowego tysiąclecia rodzi przekonanie, że przed ludzkością pojawia się szansa na naprawienie błędów i stworzenie lepszego świata bez wojen, głodu, cierpień i niesprawiedliwości. I chociaż ta wiara nie ma poważnego uzasadnienia, bo przecież cyfry w kalendarzu - mniej czy bardziej okrągłe - nie mają wpływu na koleje dziejów, to jednak znaczenie początku nowego milenium doceniane jest w różnych częściach świata, w różnych środowiskach i na różnych płaszczyznach.

Rok 2000 stanie się wielkim wydarzeniem przede wszystkim dzięki wielu specjalnym inicjatywom podejmowanym na całym świecie. Chęć naprawienia błędów staje się okazją do podsumowań i ocen przeszłości. Bilanse dokonań w różnych dziedzinach pojawiają się na łamach prasy, wydawnictwa publikują setki książek podsumowujących dorobek ludzkości, a rozmaite organizacje i stowarzyszenia przygotowują sesje naukowe, konferencje i posiedzenia, które staną się okazją do konfrontacji opinii i poglądów na temat mijającego tysiąclecia; Suma wiedzy, o którą wzbogacimy się dzięki tym działaniom, niewątpliwie pomoże w przyszłości rozwiązywać wiele problemów wobec których jesteśmy teraz bezradni. Co więcej, każde podsumowanie pozwala wytyczać nowe kierunki badań i otwiera nowe perspektywy. Tak więc rok 2000 może stać się przełomem w wielu dziedzinach nauki, momentem, w którym wyznaczone zostaną nowe obszary badawcze i zdefiniowane kolejne zadania. Rok 2000 przyniesie także wiele ważnych wydarzeń kulturalnych i politycznych. Czekają nas wielkie koncerty, ceremonie związane z obchodami milenijnymi, spotkania na szczycie, a także wystawy -z Expo 2000 w Hanowerze na czele. Pożegnanie starego, drugiego tysiąclecia i powitanie nowego - trzeciego, które nastąpi 1 stycznia 2001 roku, stanie się więc wielkim wydarzeniem nie tylko w wymiarze symbolicznym - przede wszystkim dzięki inicjatywie wielu środowisk na całym świecie.