Tematyka monet

150 lat Muzeum Narodowego w Warszawie

Muzeum Narodowe w Warszawie obchodzi jubileusz 150-lecia pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Założone w 1862 r. jako Muzeum Sztuk Pięknych, jest jednym z najstarszych i największych muzeów sztuki w Polsce. Gromadzi polskie zbiory narodowe z różnych epok, nawiązując do Stanisławowskiej idei Museum Polonicum. Do muzealnej kolekcji trafi ają również dzieła malarstwa europejskiego, w tym holenderskiego, fl amandzkiego, włoskiego i francuskiego, które razem ze zbiorami sztuki polskiej pozwalają stworzyć bogatą i różnorodną panoramę historii sztuki od antyku do współczesności.

Sukcesywnie powiększane dzięki darom i zakupom zbiory liczą dziś około 830 tys. dzieł sztuki polskiej i światowej i obejmują malarstwo, rzeźbę, rysunki, ryciny, fotografi e, numizmaty, tkaniny i stroje, przedmioty sztuki użytkowej oraz wzornictwo.

Zbiór numizmatów jest jednym z siedmiu najliczniejszych na świecie, a jego niewielką, ale najbardziej wartościową część będzie można podziwiać w tworzonym Centrum Pieniądza NBP w Warszawie. W zbiorach MNW znajdują się ikoniczne dzieła twórców polskiego klasycyzmu i romantyzmu: Brodowskiego, Kasprzyckiego, Michałowskiego; historyzmu, m.in.: Simmlera, Rodakowskiego i Matejki; realizmu: Gierymskich, Chełmońskiego; a także modernizmu, m.in.: Ruszczyca, Krzyżanowskiego, Wyspiańskiego, Mehoffera, Malczewskiego, Boznańskiej i Wojtkiewicza.

Ulokowana w dolnym i górnym ryzalicie Galeria Dawnego Malarstwa Europejskiego i Staropolskiego łączy się narracyjnie z – nadal wyodrębnioną – Galerią Sztuki Średniowiecznej. Obrazy europejskie i najlepsze dzieła sztuki staropolskiej są zestawione tematycznie, ale z zachowaniem niektórych tradycyjnych podziałów chronologiczno-geografi cznych, jak np. rzeźba i malarstwo śląskie XV i początku XVI w. W galerii prezentowane jest malarstwo rodzajowe i martwe natury, pejzaże, obrazy biblijne i mitologiczne, akty, a także ołtarze. Wewnątrz niej znajduje się wydzielona Galeria Portretu Staropolskiego i Europejskiego, w której różne wydania portretu staropolskiego są przedstawione jako część portretowej sztuki europejskiej. Układ portretów zwraca uwagę na wielorakie funkcje sztuki: społeczne, polityczne i prywatne.

W nowej Galerii Sztuki XIX wieku twórczość malarzy i rzeźbiarzy polskich jest zestawiona z pracami reprezentantów innych narodowości. Konfrontacja dzieł twórców polskich z przykładami dzieł artystów z różnych krajów Europy umożliwia ukazanie podobieństw doświadczeń, eksperymentów warsztatowych i wewnętrznego imperatywu odwoływania się do tych samych, uniwersalnych idei lub symboli. Pozwala także podkreślić zarówno cechy, które decydowały o europejskim uniwersalizmie, jak i te wyróżniające narodową odrębność osiągnięć twórczych.

W miejscu dawnej galerii dawnego malarstwa włoskiego znajduje się obecnie jedna z największych w Polsce, przyjazna i przestronna galeria wystaw czasowych. Galeria pozwala na organizowanie wystaw tak, by zwiedzający mogli poruszać się w jednorodnej przestrzeni – przechodząc przez kolejne, znajdujące się na tej samej kondygnacji sale. Galeria Sztuki Średniowiecznej oraz Galeria Sztuki XX i XXI w ieku z ostaną otwarte w drugim półroczu 2012 r. Na początku 2013 r. kończone będą prace nad rearanżacją Galerii Sztuki Starożytnej i Galerii Faras, prezentacjami rzemiosła artystycznego, monet i fotografi i.

Nowe galerie MNW przedstawiają spójną opowieść o sztuce polskiej, europejskiej i światowej, ukazując wspólne dziedzictwo cywilizacji, przy jednoczesnym zachowaniu różnic epok i regionów.

Modernistyczny gmach, aktualną siedzibę muzeum, wzniesiono w latach 1927–1938. Obecnie MNW, oprócz siedziby głównej przy Alejach Jerozolimskich 3, ma również cztery oddziały: Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii.

Muzeum Narodowe w Warszawie