Tematyka monet

100-lecie odkrycia polonu i radu

Polon i rad, dwa radioaktywne pierwiastki chemiczne, zostały odkryte przez małżeństwo: Marię Skłodowską-Curie i Piotra Curie. Urodzona w 1867 r. Polka, Maria Skłodowska jest współtwórczynię nauki o promieniotwórczości, autorkę pionierskich prac z fizyki i chemii jądrowej. Po ukończeniu pensji w Warszawie studiowała początkowo na nielegalnym Uniwersytecie Latającym, a następnie korzystając z pracowni Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. W1891 r. wyjechała na studia na Sorbonie. Od 1904 r. kierowała laboratorium na tej uczelni, a od 1906 r., po śmierci Piotra Curie, katedrą promieniotwórczości. Maria Skłodowska-Curie kontynuowała badania A.H. Becquerela nad promieniowaniem emitowanym przez sole uranu. W wyniku tych prac sformułowała pogląd o atomowym charakterze promieniotwórczości. Podczas systematycznych badań promieniotwórczych minerałów, zawierających uran i tor, stwierdziła, że niektóre z nich wykazują większą aktywność promieniotwórczą, niżby to wynikało z zawartości w nich uranu i toru. Wysunęła hipotezę, że minerały te zawierają silniejsze od dotychczas znanych pierwiastki promieniotwórcze. Dalsze badania doprowadziły do odkrycia w 1898 r., wspólnie z mężem Piotrem Curie, polonu i radu. Za prace te małżonkowie Curie (wraz z A.H. Becquerelem) otrzymali w 1903 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Następnie, w 1910 r. Maria

Skłodowska-Curie (wspólnie z A.L. Debiernem) wyodrębniła rad w postaci metalicznej. W 1911 r. uczona otrzymała po raz drugi Nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie chemii, za pracę nad chemicznymi i fizycznymi właściwościami polonu i radu oraz za prace, dotyczące metod wyodrębniania, oczyszczania i pomiaru aktywności pierwiastków promieniotwórczych. Moneta 2 zł jest kolejną monetą kolekcjonerską, do wykonania której .Zastosowano krążki z nowego stopu o charakterystycznej złotej barwie, tzw. Golden Nordic. Ten typ krążków stosowany jest od 1996 r. do produkcji wszystkich monet kolekcjonerskich o nominale 2 złote.