RegulacjeWszelkie regulacje

Jeżeli nie znajdziesz poniżej odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie lub nie znalazłeś istotnej dla Ciebie informacji związanej z regulacjami w eNumi skontaktuj się z nami, a my postaramy się odpowiedzieć na nie jak najszybciej.


Serdecznie dziękujemy Częstochowskiemu Klubowi Kolekcjonerów (www.czkk.pl) za udostępnienie folderów NBP z lat 1995-2002.

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych serwisu eNumi jest CFLab Przemysław Rodwald, Lubowidz 56, 84-300 Lębork, NIP 841-154-36-92, REGON 771484890

Jaki jest podstawa, zakres i cel przetwarzanych danych?
eNumi.pl przetwarza dane osobowe użytkowników na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do danych osobowych zbieranych przez eNumi.pl należą: imię, nazwisko oraz adres email. Celem przetwarzania danych osobowych jest: świadczenie na rzecz użytkownika usług opisanych w Regulaminie oraz realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych uniemożliwi świadczenie usług.

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?
Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom, w szczególności firmie hostingowej w której znajduje się serwis enumi.pl (aktualnie dhosting.pl) oraz pośrednikowi płatności (aktualnie przelewy24.pl).

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Z uwagi na zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności dotyczące utrzymania infrastruktury informatycznej i płatniczej, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?
Prawa, które przysługują każdej osobie to: a) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), b) prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), c) prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach d) prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia). e) prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy. f) prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody g) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

W jaki sposób moje dane osobowe są zabezpieczone?
Stosujemy środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, w tym między innymi: bezpieczne połączenie „https”, którego bezpieczeństwo polega na szyfrowaniu wszystkich informacji o zawieranej transakcji, zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem autoryzacją i ograniczonym zasięgiem dostępu.

Skąd pozyskane zostały moje dane?
Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rejestracji w naszym serwisie.

Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych?
Kontakt w sprawie danych jest możliwy jest za pomocą róznych form komunikacji wyszczególnionych w zakładce kontakt >>>
Wszelkie treści prezentowane w Serwisie mają za zadanie edukowanie wszystkich zainteresowanych, mogą też stanowić pomoc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Nie jest jednak zamierzeniem autorów analiz udzielanie komukolwiek jakiejkolwiek rekomendacji co do nabycia, zbycia, lub powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej rynku monet. Wszelkie prezentowane tu analizy i wyceny mogą zatem być postrzegane jedynie jako pomocnicze, a ewentualne decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane jedynie po dalszej analizie przez inwestora, z wykorzystaniem innych źródeł, własnej wiedzy i doświadczenia inwestora, innych metod wyceny i analizy itp.

Prezentowane w Serwisie analizy i raporty nie są doradztwem inwestycyjnym w rozumieniu art. 69, par. 3, pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. - mają jedynie charakter ogólnych porad inwestycyjnych i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem, indywidualnej sytuacji klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 Ustawy.

Wszelkie analizy i raporty dostępne w Serwisie nie są rekomendacjami w rozumieniu art. 42 Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (Dz.U.206 Poz.1715) gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu nie zawierają bezpośredniego zalecenia podjęcia określonych działań inwestycyjnych. (Punkt 2 ma zastosowanie ponieważ podmiot, do którego należy portal nie jest firmą inwestycyjną, a podstawowym przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji).

Właściciel Serwisu nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiejkolwiek straty, szkody, bądź utracone korzyści wynikłe w jakikolwiek sposób z prezentowanych w serwisie analiz, raportów i wykresów.

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do portalu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nieleżącymi po jego stronie lub okolicznościami za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia istotnych dodatkowych kosztów.

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za potencjalną niemożliwość pobierania (leżącą po stronie technicznej lub dostępowej), a co za tym idzie prezentowania przyszłych cen aukcyjnych i sklepowych. Ceny pobierane są na zasadzie parsowania stron internetowych zarówno z serwisu aukcyjnego Allegro jak i ze stron internetowych sklepów numizmatycznych. Istnieje ryzyko uniemożliwienia pobierania cen poprzez wprowadzenie ograniczeń na dostęp do stron przez te podmioty, a więc wystąpeinia przyczyn nieleżących po jego stronie Właściciela Serwisu.
Żadna część jak i całość treści, rysunków, wykresów, statystyk, cen, notowań, opracowań zawartych w Serwisie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez zgody Właściciela Serwisu.

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów (treści, wykresów, statystyk, notowań, cen) w całości lub w części bez zgody Właścicielalub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
1. Definicje użyte w Regulaminie.
1.1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin ustalony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).
1.2. Usługodawca (Właściciel) - firma CFLab Przemysław Rodwald, Lubowidz 56, 84-300 Lębork, NIP 841-154-36-92, REGON 771484890.
1.3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu i posiadająca konto w Serwisie.
1.4. Usługobiorca - Użytkownik który korzysta z zamówionej e-usługi Usługodawcy świadczonej drogą elektroniczną.
1.5. Login (adres email) - ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do konta w Serwisie oraz zamówionej e-usługi.
1.6. Hasło - ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do konta w Serwisie oraz zamówionej e-usługi.
1.7. Rejestracja - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy danych niezbędnych do utworzenia konta w Serwisie.
1.8. Serwis - platforma elektroniczna umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z jej zasobów, udostępniona w Internecie w domenie eNumi.pl do której prawa przysługują Usługodawcy.
1.9. Abonament - opłata wnoszona z góry przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy, w formie przewidzianej w opisie e-usługi, za okres korzystania z tej usługi.
1.10. E-usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie 4 Regulaminu.

2. Postanowienia ogólne.
2.1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia e-usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki zawierania i rozwiązywania umów o składanie takich e-usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia e-usług drogą elektroniczną, w szczególności składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
2.3. Zamawiając e-usługę, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem, a także akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.
2.4. Usługodawca informuje Użytkownika, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną e-usługi, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem. Usługodawca zwraca szczególną uwagę Użytkownikowi na ryzyko związane z korzystaniem z konta użytkownika w Serwisie przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności hasła dostępu lub udostępni te informacje osobom trzecim lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

3. Warunki świadczenia e-usług.
3.1. Dla korzystania z e-usług Serwisu konieczne jest spełnianie następujących wymogów technicznych: posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej; dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW; aktywne połączenie tegoż urządzenia z siecią Internet; prawidłowo zainstalowana w tym urządzeniu przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej albo Firefox w wersji 25 lub nowszej; włączona w używanej przez Usługobiorcę przeglądarce internetowej obsługa skryptów Java Script oraz obsługa ciasteczek (cookies).
3.2. Usługodawca informuje, iż korzystanie z e-usług Serwisu możliwe jest także przy wykorzystaniu innych niż wskazany w punkcie 3.1 systemów operacyjnych czy przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług Serwisu, za co odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona.
3.3. Konto w Serwisie może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności zdefiniował niepowtarzalny Login (adres email) oraz Hasło. Aktywacja konta w Serwisie wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres.
3.4. Usługobiorcą może być Użytkownik, który: zaakceptował niniejszy Regulamin; posiada konto w Serwisie; zalogował się do swojego konta w Serwisie; opłacił abonament za e-usług, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony.
3.5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie do używania osobom trzecim.
3.6. Usługi świadczone przez Usługodawcę przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Usługobiorców i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób ani podmiotów, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
3.7. Usługodawca zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Użytkownik korzysta z Serwisu, nie obciążają Usługodawcy.

4. Rodzaj i zakres oferowanych e-usług elektronicznych oraz warunki ich świadczenia.
4.1. Usługami świadczonymi Usługobiorcy przez Usługodawcę odpłatnie są: dostęp do działów: NOTOWANIA oraz do wybranych sekcji lub danych w działach MONETY, OBSERWOWWANE, PORTFELE.
4.2. W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych e-usług należy: utworzyć konto w Serwisie poprzez rejestrację w nim, zalogować się do Serwisu, dokonać przedpłaty wybranego Abonamentu.

5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie e-usług drogą elektroniczną.
5.1. Umowa o świadczenie e-usług zostaje zawarta z chwilą wejścia na adres URL strony zawierającej treści udostępniane w ramach danej e-usługi i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron e-usługi.
5.2. Złożenie zamówienia na e-usługę świadczoną drogą elektroniczną następuje przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia na e-usługę.
5.3. E-usługa płatna zostaje udostępniona w pełnym zakresie niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji o zrealizowanej wpłacie przez system pośredniczący w płatnościach online. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z przekazania informacji o zrealizowanej wpłacie przez system pośredniczący w płatnościach online.
5.4. Użytkownik może zrezygnować z e-usługi w dowolnym czasie przez wysłanie informacji o rezygnacji z e-usługi na adres serwisu eNumi.pl. Rezygnacja z e-usługi nie upoważnia do żądania zwrotu opłaty abonamentowej w całości, ani żadnej części.
5.5. Umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy: Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa lub użytkownik działa na szkodę usługodawcy.

6. Postępowanie reklamacyjne.
6.1. Reklamacje dotyczące usług można zgłaszać pisemnie wysyłając na adres Usługodawcy.
6.2. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 28 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego.

7. Postanowienia końcowe
7.1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do Serwisu spowodowanych względami technicznymi, przy czym zobowiązuje się do skrócenia tych przerw do niezbędnego minimum.
7.2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Usługobiorcę poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
7.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian Użytkownicy do czasu zakończenia aktywnych abonamentów będą korzystali z Serwisu na dotychczasowych zasadach.
7.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Serwisu.